background image
DI TCARET REHBER
71
8.2.8. ATA KARNES
Geçerlilik süresi bir yil olan bu belge, geçici
olarak kabul edilecek bir eya için milli gümrük
belgesi yerine kullanilmak üzere düzenlenen bir
belge olup, bir tür gümrük belgesi yerine geçmek-
tedir. Bu belgenin temini için, üzerinde eyanin adi,
miktari ve deeri ile eyanin ne amaçla ve hangi
ülkelere götürülecei ve karne hamilinin adi bulu-
nan bir dilekçe tanzim edilir. Sonrasinda ise Ticaret
Odasina bavurulmasi gerekmektedir.
8.2.9. ÇEK LSTES
Sevkiyata konu olan eyalarin ambalajlarina göre
içerik ve detaylarini gösteren (kap adedi, airliklari
v.s.) listelerdir. Hem alicinin tasnifi açisindan büyük
yararlari olup, hem de gümrüklerde eyalarin adet-
sel kontrollerine imkân salayan bir dokümandir.
Gümrükleme ilemleri sirasinda gümrüe ibrazi
zorunlu bir belge nitelii taimaktadir.
8.2.10. GÖZETM BELGES (malatçinin Analiz
Belgesi)
Gönderilen malin ithalatçinin sipariine uygun
olup olmadiini aratiran bir gözetim irketinin
hazirlami olduu bir belgedir. Bir baka ifade ile
ticarete konu olan bir malin aliciya tesliminin sati
sözlemesinde öngörülen miktar, kalite, ambalaj-
lama, etiketleme, yükleme, taima, teslim zamani
gibi koullara uygun olarak gerçekletirildiinin
bir " Gözetim irketi" aracilii ile alici ve satici tara-
findan tespit ettirilmesi olup, düzenlenen belgeye
"Gözetim Belgesi" denir.
8.2.11. HELAL BELGES (Halal Certificate)
Et ihracatinda, slam Ülkeleri tarafindan talep
edilen bir belge olup, hayvanlarin slam usullerine
göre kesildiini göstermeye yarar. Bu belge Müftü-
lüklerce tanzim edilmektedir.
8.2.4. ATR
AB ülkeleri ile yapmakta olduumuz
ticaretlerde serbest dolaim hakkini gösteren
bir belgedir. Türkiye ile AB üyesi ülkeler arasinda
hareket eden veya herhangi bir 3.ülkeden gelip,
gümrüklenen bir eyanin tekrar bir baka AB
ülkesine gitmesi halinde tanzim edilir ve vergi
muafiyetinden yararlanilmasi amaçli olarak
kullanilir.
AB Üyesi Ülkeler unlardir : ngiltere, Fransa,
Almanya, Avusturya, Hollanda, Belçika, Lüksemburg,
rlanda Cumhuriyeti, talya, spanya, Portekiz,
Yunanistan, Güney Kibris, Malta, Danimarka, sveç,
Finlandiya, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya,
Macaristan, Slovenya, Litvanya, Letonya, Estonya,
Romanya ve Bulgaristan.
8.2.5. EUR.1
EFTA topluluuna üye ülkelerle (sviçre, Nor-
veç, zlanda, Lichtenstein) ve Serbest Ticaret Anla-
masi imzaladiimiz ülkelerle yapilan ticaretlerde
kullanilan ve vergi muafiyeti salayan bir belgedir.
Bkz.
8.2.6. FORM A
GATT çerçevesinde, bazi ülkelerin (özellikle
sanayilemi ülkeler) gelimekte olan ülkelerden
sanayi mallari ithalatinda, bu ülkelerin sanayile-
mesine yarar salayabilmek amaciyla belirli refe-
ranslar salayabilmeleri için gerekli olan kullanilan
bir mene türüdür.
Bkz.
8.2.7. MENE
AB diindaki ülkelerle yapilan ticaretlerde
aranilan bir belge olup, mene ihtiva eden bir bel-
gedir. Serbest dolaim belgesi niteliinde deildir
ve herhangi bir ekilde gümrük onayi gerektirmez.
Pan Avrupa Mene Kümülasyon Sistemi için;