background image
DI TCARET REHBER
54
için thalat Genel Müdürlüü'nce verilen veya
onaylanan belgeyi ifade eder.
Gözetim karari Gözetim Belgesi düzenlenmesi
yoluyla ileriye yönelik olarak veya gerçekleen
ithalati deerlendirmek üzere geçmie dönük
olarak uygulanabilir.
Bir malin ithalati geçmie dönük gözetime
tabi tutulduunda bu malin ithalati sirasinda
Müstearlikça belirlenecek usul ve esaslar
çerçevesinde kayit tutulur. leriye yönelik gözetime
tabi bir malin ithalatinda gümrük mevzuatinin
gerektirdii belgelerin yani sira "Gözetim
Belgesi"de aranir.
Bir malin ithalatinda gözetim uygulanmasina
ilikin karar, bavuru üzerine veya re'sen
yapilacak bir deerlendirme sonucunda thalat
Genel Müdürlüü tarafindan verilir. Yapilacak
deerlendirmede ithalatin geliimi, ithal artlari
ve ithalatin yerli üreticiler üzerindeki etkisi dikkate
alinir. Gözetim Belgesi, yürürlükteki mevzuatin
öngördüü dier koullar sakli kalmak üzere,
ithalatçinin usulüne uygun bavurusunun Genel
Müdürlüe ulamasindan itibaren 10 (on) igünü
içinde talep edilen tüm miktar üzerinden, ücretsiz
olarak verilir.
Gözetim belgeleri devredilemez. Gümrüklerce
tespit ve kabul edilen kiymet veya miktarin,
Gözetim Belgesinde kayitli kiymet veya miktari,
toplam %5'ten (%5 dahil) daha az bir oranda
amasi ithalatin yapilmasini engellemez. Genel
Müdürlük, malin ve ilemlerin özelliklerini dikkate
alarak, %10'u amamak üzere farkli bir oran tespit
edebilir.
Bkz.
Bkz.
gelmesinden sonra, 6183 sayili Amme
Alacaklarinin Tahsil Usulü Hakkinda Kanunda
öngörülen usullere göre ödenir.
Süresi içinde ödenmeyen kesinlemi gümrük
vergileri hakkinda 6183 sayili Amme Alacaklarinin
Tahsil Usulü Hakkinda Kanun hükümleri uygulanir.
thalat vergileri, gümrük idarelerinde gümrük
saymanliklarina veya yetki verilen bankalara Türk
Lirasi olarak ödenir.
thalatta Kota ve Tarife Kontenjani daresi: Kota,
belirli bir dönem itibariyla yapilmasina izin verilen
ithalatin miktar ve/veya deerini, tarife kontenjani
(tarife kotasi) ise belirli bir dönem itibariyla güm-
rük vergisinde ve/veya dier mali yüklerde indirim
yapilan ya da muafiyet salanan ithalatin miktar
veya deerini ifade eder.
Kota ve tarife kontenjani daitim yöntemi
ile bavuru ve kullanim usul ve esaslari, ülkenin
ekonomik yapisi, sanayinin gelitirilmesi, ithalatin
seyri, ithal artlari ve ithalatin yerli üreticiler
üzerindeki etkisi gibi kriterler gözönüne alinarak
Bakanlikça çikarilacak teblilerle belirlenir.
Kota ve tarife kontenjani konusu ithalat
ilemlerine esas olan belgelerde tahrifat yapildiinin
veya sahte belge kullanildiinin, tahsis edilen
kota veya tarife kontenjanlarinin üçüncü kiilere
devredildiinin veya kota ve tarife kontenjani
konusu ithalat ilemlerinde ilgili teblide belirtilen
dier hususlara aykiri davranildiinin denetim
birimlerince tespiti halinde, ileme konu tebli
kapsaminda firmalarin kota ve tarife kontenjani
tahsisi iptal edilir ve kendilerine 5 yil süreyle
söz konusu tebli çerçevesinde kota ve tarife
kontenjani tahsis edilmez.
thalatta Gözetim: Gözetim, bir malin ithalatinda
kaydedilecek gelimelerin yakindan izlen-
mesi amaciyla o malin ithalatinda gözetim
uygulanmasina ilikin usul ve esaslari kapsar.
Gözetim belgesi de, gözetime tabi mallarin ithali