background image
DI TCARET REHBER
52
Türk Gümrük Tarife Cetveli ile özel kanunlar
ve taraf olduumuz anlamalar ve sözlemeler
ile ithali yasak edilmi eyanin serbest dolaima
giriine izin verilmez. Türkiye'ye sokulmasi yasak
olan eya listesi Gümrük Yönetmeliinin 25 no.lu
ekinde yer almaktadir.
Özel Kanun, Kararname, uluslararasi
sözlemeler ile bunlara istinaden çikartilan
mevzuat (Yönetmelik, Tebli gibi) uyarinca, esrar ve
müstahzar afyon, ipek böcei tohumu, zirai amaçla
kullanilan her türlü toprak, yaprak, sap, saman, ot
ve tabii gübre, oyun alet ve makinalari, yasalara
aykiri olarak bir fabrika veya ticaret markasini
veyahut ticaret ünvanini taiyan ürünler, sahte
etiket ve ambalaj maddesi, Ekonomi Bakanlii'nca
her yil yayimlanan "Bazi Boyar Maddelerin thaline
likin Tebli" kapsaminda yer alan bazi boyar
maddeler ile yine her yil Di Ticaret Müstearliinca
yayimlanan "Çevrenin Korunmasi Bakimindan
Kontrol Altinda Tutulan Madde ve Atiklara likin
Tebli" kapsaminda yer alan atiklarin Türkiye'ye
ithali yapilamaz.
Özel kanunlar gereince Türkiye'ye ithali belli
kurum ve kurululara birakilan eya, ancak bu
kurum veya kurulular veya bunlarin yetki verdii
kurum veya kurulularca ithal edilebilir. Kina kina
kabuklari, potasyum iyodür, kina kina alkolidleri
ve bunlari türevleri, Kizilay Genel Müdürlüü;
4. THALAT REJMNDE ANA
HÜKÜMLER
4.1. thalat Rejimi
Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarinca
vergi numarasi verilen her gerçek ve tüzel kii
ve yürürlükteki mevzuat hükümlerine istinaden
hukuki tasarruf yapma yetkisi taninan kiiler
ortakliklari ithalat ilemlerini yürütebilirler.
Ancak, özel anlamalara dayanan ithalatta, kitap
ve dier yayinlarin ithalatinda ve ülkemizde
açilan uluslararasi fuar ve sergilerde Di Ticaret
Müstearliinca perakende satiina izin verilen
mallarin ithalatinda vergi numarasina sahip olma
arti aranmaz.
thalat Rejimi ile ilgili yönetmelik ve tebliler
çikarmaya, Karar metninde sözü edilen izinleri
ve talimatlari vermeye, ithalatin her aamasinda
gerekli görülecek deiiklikleri yapmaya ve
önlemleri almaya, ithal mallari fiyatlarinin
gerektiinde
kontrolünü
yapmaya veya
yaptirmaya, özel ve zorunlu durumlari inceleyip
sonuçlandirmaya Ekonomi Bakanlii yetkilidir.
thalat Rejimi içerisinde yer alan ürünler, listeler
ile tanimlanmilardir. Buna göre:
· I sayili liste, tarim ürünlerini;
· II sayili liste, sanayi mallarini;
· III sayili liste, ilenmi tarim ürünlerini;
· IV sayili liste, balik ve dier su ürünlerini;
· V sayili liste, gümrük vergisi askiya alinan
ürünleri
· VI sayili liste Nihai Kullanim Sivil hava
taitlarini içermektedir.
Kamu ahlaki, kamu düzeni veya kamu
güvenlii; insan, hayvan ve bitki saliinin
korunmasi veya sinai ve ticari mülkiyetin korunmasi
amaçlariyla ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde
alinan önlemlerin kapsami diindaki mallarin ithali
serbesttir.